Els Pressuposts CAIB 2020 obren la porta a no aplicar als empleats públics de les Illes les millores retributives (fins al 3,55 %) que regulin els Pressuposts generals de l’Estat. L'STEI Intersindical farà els possibles per aturar-ho.

 

En el Projecte de llei de pressuposts 2020, el Govern de les Illes Balears s’ha reservat la possibilitat de no aplicar als empleats públics de les administracions balears els increments retributius que puguin preveure els Pressuposts generals de l’Estat. La disposició addicional primera del text presentat pel Govern Armengol introdueix una modificació substancial pel que fa a l’aplicació de la pujada retributiva que pugui determinar l’Estat per al personal empleat públic de tots els territoris de l’Estat espanyol. Això pot suposar (si els pressuposts recullen les condicions pactades en els acords “de millora”) privar els empleats públics de les Balears d’un increment de fins al 3,55 %.

El punt 2 d’aquesta disposició addicional primera determina que «l’eventual increment de les retribucions bàsiques i de les complementàries, o les retribucions equivalents, i dels mòduls econòmics aplicables als centres docents concertats, en el marc de la legislació estatal bàsica esmentada, amb efectes l’any 2020, respecte de les retribucions i els mòduls a què fan referència els articles 12 a 15 d’aquesta Llei, requereix l’aprovació d’un acord del Consell de Govern, el qual s’ha de pronunciar expressament sobre l’abast, per als diversos col·lectius esmentats en aquests articles 12 a 15 , de l’increment establert o autoritzat pel legislador estatal».

Això afectaria el personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (sanitari, docent i serveis generals) i el seu sector públic (empreses i ens públics), el personal docent dels centres concertats, els membres del Govern, els càrrecs, el personal eventual, els membres de la Sindicatura de Comptes i el director de l’Oficina contra la Corrupció. També, segons la mateixa disposició addicional primera, els criteris acordats pel Consell de Govern afectarien el personal del Parlament de les Illes Balears i la UIB. Igualment, condicionaria les retribucions de la resta de personal empleat públic de les administracions locals i dels consells insulars.

L’STEI Intersindical exigeix al Govern i als grups parlamentaris que hi donen suport que facin anques enrere i esmenin immediatament aquesta redacció. Així mateix, el sindicat demanarà a grups parlamentaris de l’oposició que hi presentin esmenes per aturar-ho.