Guia de formació permanent

El 6 de maig de 2017 va entrar en vigor l'Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta nova normativa ha generat molts dubtes i incerteses dins del col·lectiu docent.

Amb aquest article, intentam ajudar-vos a aclarir els principals dubtes que ens han arribat a l'STEI.

Principals novetats

La nova normativa presenta, entre d'altres, les següents novetats:

 • No es poden simultaniejar dos cursos en línia, però sí un en línia i un presencial. Si coincideixen en el temps dos cursos online, només es tindrà en compte l’activitat que tingui més hores de formació.
 • El reconeixement de les activitats de formació permanent s’ha d’expressar en hores. No es computaran les fraccions d’hora i no es podrà computar cap activitat de menys de 8 hores, excepte en el cas dels formadors. El màxim d’hores que es poden reconèixer per a cada activitat formativa és el que estableix el pla quadriennal de formació permanent del professorat vigent.
 • Es reconeixen 30 hores de formació en els casos següents:
  • Tutor de pràctiques del Màster de Formació del Professorat.
  • Tutor de pràctiques de la Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent exigida a l’article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.
  • Tutor de pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs-oposició d’accés als cossos docents.
  • Tutor de pràctiques dels interins novells en els cossos docents.
  • Tutor de pràctiques d’alumnes de grau i de postgrau que cursen estudis universitaris en què s’han de fer pràctiques en centres de l’administració educativa.

Tens més dubtes?

Pel que necessitis, no dubtis a posar-te en contacte amb nosalltres. Tens el contacte a www.stei.cat/seus