L’STEI Intersindical fa una lectura positiva de la rectificació del Govern de les Illes Balears pel que fa a l’acreditació de la capacitació lingüística en la majoria de categories del procés d’estabilització del Servei de Salut. Amb aquesta rectificació s’atén a un dels arguments del recurs de reposició interposat pel sindicat, atès que l’IB-SALUT havia determinat una exempció arbitrària i general a les categories de medicina i infermeria.

Aquesta rectificació ha de comportar modificar les bases generals i les convocatòries específiques afectades, perquè els processos selectius puguin continuar amb la seguretat jurídica necessària. 

El sindicat no qüestiona que hi hagi algunes especialitats d’aquestes categories que siguin deficitàries, perquè ho són des de fa temps —de manera generalitzada en tot l’estat, perquè no és per la capacitació lingüística sinó per la manca de professionals d’aquestes especialitats i per circumstàncies socioeconòmiques.

L’STEI Intersindical té clar que el servei de Salut és un servei bàsic, i que cal treballar perquè aquest servei no quedi desatès davant cap circumstància, tampoc per la manca de capacitació lingüística. Així, cal treballar per la normalitat lingüística i aconseguir que la presència de professionals de la salut pública sense capacitació sigui molt excepcional i —sempre— temporal.

Per això, el sindicat propi de les Illes Balears demana que es modifiqui la Llei 4/2016, de mesures de capacitació lingüística en l’àmbit de la funció pública, perquè l’exempció excepcional que preveu la disposició transitòria segona per al personal del Servei de Salut, en les categories deficitàries, tengui una durada determinada. No és acceptable que hi pugui haver personal estatutari fix que en cap moment de la seva vida professional hagi d’acreditar la capacitació en llengua catalana.

El sindicat també demana que la llei estableixi que només es podrà participar en convocatòries de provisió de llocs de treball i accedir als nivells retributius de la carrera professional un cop que s’hagi acreditat la competència lingüística.

Per a millorar l’atenció lingüística a la sanitat, a més, cal dotar el Servei Lingüístic del Servei de Salut dels recursos humans, econòmics i materials per a fer possible aquesta capacitació, amb plans de formació seriosos i un pla de xoc de normalització de tota la documentació oficial.

Al Servei de Salut sempre ha costat fer passes a favor de la normalitat lingüística, normalitat que ve emparada per l’Estatut d’autonomia i que és una obligació política de tots els partits, governi qui governi. L’STEI Intersindical ha treballat, treballa i treballarà per la normalitat lingüística, en tots els àmbits, a les Illes Balears.

L’STEI Intersindical encara no ha rebut la resposta als recursos de reposició. Si el Govern dona seguretat jurídica a les modificacions anunciades i mostra determinació a l’hora de dur a terme les modificacions legals que es demanen, el sindicat estarà en disposició de no arribar al jutjat contenciós amb els recursos de reposició interposats.